Anti-Viral Herbal Sore Throat Spray

  • Sale
  • Regular price $40.00


Organic ingredients: Jin Yin Hua, Niu Bang Zi, Yarrow, Chuan Xin Lian, Reishi & Shitake Mushroom, Pu Gong Ying, Chuchuhuasi, Cat's Claw, Rose Hips, Ban Lan Gen, Bo He,  Black Currant, Elderberry, Honey and 80 Proof Vodka (727) 515-8380