Saint Apothecary Evil Bone Water 3.4 ounce TOPICAL ONLY

  • Sale
  • Regular price $50.00


Saint Apothecary Evil Bone Water Organic Tibetan Herbal Formula 3.4 Ounce Bottle

Zheng Xie Gu Shui Topical Formula

Ingredients are:
San Qi
Gui Pi
E Zhu
Bai Zhu
Hu Zhang
Bai Nui Dan
Qin Jin Ba
Ji Gu Xiang
Zhang Nao
Bo He Nao

For more information please take a look at this link: https://www.evilbonewater.com/