Herpes and Shingles Salve

  • Sale
  • Regular price $40.00


Organic ingredients: Huang Qin, Pu Gong Ying, Bai Xian Pi, Calendula, Chuchuhuasi, Cat's Claw, Jin Yin Hua, St. John's Wort, Lemon Balm, Chuan Xin Lian, Yin Chen Hao, Unfiltered Bee's Wax and Olive Oil (727) 515-8380