Tibetan Foot Soaks

  • Sale
  • Regular price $25.00


Each bag contains 5 soaks. Foot Soaks Organic Herbal ingredients:
Du Yi Wei, Zang Chang Pu, Hong Hua, Hong Jing Tian, Qiang Huo, Ai Ye, Sheng Jiang, Ku Shen Lamiophlomis (Du Yi Wei)
Rhizoma Acori calami (Zhang Chang Pu), Safflower (Hong Hua), Rhodiola (Hong Jing Tian) , Notopterygium (Qiang Huo), Artemisia (Ai Ye), Sophora root,(Ku Shen) Fresh Ginger (Sheng Jiang)